Phân tích thị trường #US$indx_D1_12_06_2017

Phân tích thị trường ngày 12.6.2017

13/06/2017 Phạm Thành Biên 2

[button color=”red” size=”medium” link=”http://cashching.com/lien-he/”]GỬI THÔNG TIN CHO TÔI[/button] Thị Trường chỉ số: [button color=”red” size=”medium” link=”http://cashching.com/lien-he/”]GỬI THÔNG TIN CHO TÔI[/button]